Villkor och regler för användning av JP BUR

 

1. Fångstredskapet får användas från och med den 1 september till och med den 30 april

2. Fångstredskapet får tidigast gillras för jakt två timmar före solens nedgång

3. Fångstredskapet ska avgillras manuellt senast en timme före solens uppgång

4. Fångstredskapets ingångslucka ska ställas så att ingångshöjden som mest blir 55 cm när fångstredskapet har gillrats för jakt

5. Fångstredskapet får endast betas med oförädlat vegetabiliskt foder

 

Vid åteljakt där fångstredskapet står under ständig tillsyn och vittjas omedelbart efter fångst, får undantag göras från villkor 1, 2 och 3

I övrigt hänvisar JP BUR till de bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt som utöver ovan ställda villkor reglerar hur användning av fångstredskap får ske.
 
NFS 2002:18 (länk till Naturvårdsverkets föreskrifter och allmäna råd om jakt och statens vilt)